วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ข้อสอบ O-net วิชาคอมพิวเตอร์

1.การกระทำใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ก.ติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรม
ข.ติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรม
ค.ค้นหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสืบค้น
ง.ซื้อขายสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2.ข้อใดเป็นการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในงานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน
ก.ใช้ในงานฟาร์มเลี้ยงปลาในกระชัง
ข.ใช้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล
ค.ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรดั้งเดิม
ง.ใช้ในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ของโรงงาน

3.ขณะใช้งานอินเตอร์เน็ต จะปรากฏหน้าต่างที่ไม่ต้องการออกมารบกวนอยู่เสมอ และทำให้เครื่องคอมทำงานช้าลง เหตุการณ์นี้เกิดจากโปรแกรมใด
ก.เวิร์ม
ข.ไวรัส
ค.สปายแวร์
ง.ม้าโทรจัน

4.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดต่อไปนี้จัดเป็นหน่วยรับเข้าและส่งออก
ก.เมาส์
ข.ฮาร์ดดิสก์
ค.จอภาพแบบสัมผัส
ง.เครื่องบันทึกแผ่นซีดี

5.ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการทั้งหมด
ก.Solaris, Symbian, IPX, RAM
ข.DOS, WWW, Linux, Windows
ค.Symbian, Mac OS, Linux, Windows
ง.Unix, Linux, Mac OS, Microsoft Office

เฉลย
1 ตอบ  ก.
2 ตอบ  ง.
3 ตอบ  ค.
4 ตอบ  ค.
5 ตอบ  ค.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น